Překladatelská terminologie v kostce

Varianty překladu PREMIUM - STANDARD - BASIC

Rozlišujeme tři základní kategorie kvality překladu:

PREMIUM

Pro dosažení maximální možné kvality překladu provádíme všechny druhy korektur (včetně stylistické a předtiskové). Výsledné texty jsou vhodné k veřejné prezentaci nebo tisku. Variantu PREMIUM obvykle doporučujeme pro všechny marketingové a obchodní texty.

STANDARD

Překlad je kontrolován rodilými mluvčími, zejména s důrazem na správné užití odborné terminologie. Variantu STANDARD nejčastěji doporučujeme pro návody, manuály, technické dokumentace nebo smlouvy. Výsledné texty jsou určeny pro „interní účely zákazníka.“

BASIC

Tato kategorie kvality překladu je určena pro interní (informativní) materiály, které si zákazník dále sám zpracuje. Výsledné texty nemusí být tolik čtivé a mohou obsahovat drobné nedokonalosti. Jedná se však o nejrychlejší a nejlevnější provedení překladu.

 

Objednávka překladu

Pro výpočet ceny překladu a jeho objednání, máme zaveden velmi jednoduchý postup:

1. Pošlete nám dokumenty k překladu a bližší informace o zakázce.

2. Provedeme analýzu a obratem vám zašleme cenovou nabídku.

3. Vy nám ji potvrdíte v e-mailové objednávce, popř. doplníte další informace o vaší společnosti (viz naše obchodní podmínky, bod 1.7.).

4. Pustíme se do práce.

 

Zdrojové slovo

Slovo určené k překladu. Tento pojem je velmi důležitý pro stanovení ceny za překlad a zpracování cenové nabídky. Celková cena překladu = počet zdrojových slov × sazba za jedno slovo. Takto vypočítaná cena je přesná, neměnná a hlavně známá před započetím práce na překladu.

 

Zdrojový text

Text, který se má přeložit. Pokud chcete, aby jeho překlad do dalšího jazyka byl bez terminologických a stylistických chyb, je dobré stanovit pravidla, podle kterých se tyto zdrojové texty vytvářejí. Rádi vám poradíme, jak na to.

 

Formát zdrojového textu

Je vhodné, aby zdrojový text bylo možné editovat/měnit (kvůli výpočtu ceny, i samotnému překladu). Pokud nelze počet zdrojových slov zjistit strojově, množství slov odhadneme a cenu za překlad vypočítáme podle skutečného počtu přeložených slov. Překlad některých jazyků totiž může být až o 40 % delší než zdrojový text.

 

Normostrana

Jedna normovaná strana (1 NS) má 30 řádků po 60 úhozech. To znamená celkem 1 800 úhozů (včetně započítaných mezer - jedna za každým slovem). Jedna normostrana může obsahovat přibližně 200-300 slov.

 

Proč je dobré sepsat pravidla pro překlady do všech cizích jazyků

Každý jazyk, do kterého jsou firemní (zdrojové) dokumenty překládány, používá jinou odbornou terminologii a pravopisná, či stylistická pravidla. Proto je vhodné pravidla sepsat, aby nedocházelo k chybám během překladu. Pokud dostaneme jasné instrukce, pak vám dodáme překlad 100% podle vašich představ. S přípravou těchto pravidel vám rádi pomůžeme a už napořád vám uděláme v dokumentaci pořádek.

 

Terminologický slovník

Terminologický slovník by měl obsahovat všechny potenciálně “problémové” termíny, fráze, zkratky, názvy výrobků a produktových řad atd. “Problémové” znamená, že by mohly být přeloženy jinak, než je ve vaší firmě zvykem. Proto je dobré mít takové termíny napsány jak ve zdrojovém jazyce, tak i v jazycích, do kterých je firemní dokumentace překládána. V tomto slovníku může být také uvedeno, které termíny nemají být přeloženy vůbec, případně zde mohou být vysvětleny méně známé zkratky. Ozvěte se nám a my vám poradíme, kde začít.

 

Glosář

Glosář je firemní (nebo oborový) slovník obvykle s výkladem nebo překladem nejasných slov, pojmů a zkratek. Nemusí (na rozdíl od terminologického slovníku) obsahovat překlady jednotlivých pojmů, ale zpravidla zahrnuje výklady těchto pojmů, alespoň ve zdrojovém jazyce. Význam i obsah glosáře a terminologického slovníku je tedy velmi podobný. Rádi vám pomůžeme s jejich přípravou - určitě se to vyplatí.

 

Lokalizace versus překlad

Pojem „lokalizace“ se používá pro specifický druh překládání textů (obvykle do více jazyků), kdy jsou zdrojové texty součástí nějakého softwaru. Např. počítačové aplikace, webové stránky, počítačové hry či audiovizuální prezentace.

Texty se pro účel překladu extrahují z původního zdroje, přeloží do cizího jazyka (nebo více jazyků) a vloží zpět takovým způsobem, aby fungování softwaru nebylo nijak narušeno. Výrazně se tím sníží časová náročnost (např. na programování nebo grafické práce) a zjednoduší se výroba dalších jazykových verzí.

 

CAT nástroje

Moderní překládání se už mnoho let neobejde bez tzv. CAT nástrojů (computer-assisted translation). Česky vyjádřeno se jedná o „počítačem podporovaný překlad“. Tzn. překlad lidský za použití speciálních programů. Nejedná se o strojový nebo automatizovaný překlad, CAT nástroj slouží jako užitečný asistent během práce lidského překladatele a pomáhá mu udržet vysokou kvalitu překladu. My ke své práci nejčastěji používáme SDL Trados, Across a memoQ.

 

Překladová paměť

Vytváření překladové paměti je základním principem CAT nástrojů. Jedná se o ukládání přeložených vět (přesněji segmentů) do překladové paměti. Vyskytne-li se stejná či podobná věta během dalšího překladu, je překladateli automaticky nabídnuta k přímému použití nebo další úpravě. Tím dochází ke značným časovým a finančním úsporám při překládání.

 

Jak snížit náklady na překlad

Celkovou cenu za překlad lze snížit především využitím našeho odborného poradenství, které nabízíme zdarma. Poradíme vám, jak spravovat firemní dokumenty, který CAT nástroj použít, jaké další technologie budou pro daný překladatelský projekt vhodné apod. Ve výsledku vás budou překlady stát méně a budou mnohem rychleji hotové.

 

Korektury a jejich druhy

Při korekturách se opravují či upravují texty (zdrojové nebo přeložené) po obsahové, gramatické a stylistické stránce za účelem zvýšení jejich kvality. Pro překlady využíváme následující druhy korektur:

Revize (korektura druhým překladatelem)

Dříve "základní jazyková korektura". Dvojjazyčné přezkoumání cílového jazykového obsahu v porovnání se zdrojovým jazykovým obsahem z hlediska jeho vhodnosti pro dohodnutý účel. Kontroluje se celková kvalita překladu, gramatická správnost, úplnost a grafická úprava. Provádí ji druhý překladatel, který musí mít stejné kompetence a kvalifikaci jako překladatel. Pokud tato revize není objednána, není překlad v souladu s normou ISO 17100.

Odborná korektura cílového textu

Jednojazyčné přezkoumání cílového jazykového obsahu z hlediska vhodnosti pro dohodnutý účel. Kontroluje se zejména použití speciálních výrazů pro daný obor a jednotnost použitých výrazů za použití dodaného nebo vytvořeného terminologického slovníku, referenčních textů nebo jiným způsobem. Dle normy ISO 17100 je nazvána jako „lektorské posouzení“/„review“ (monolingual editing).

Stylistická korektura cílového textu

Jednojazyčné přezkoumání cílového jazykového obsahu z hlediska vhodnosti pro dohodnutý účel. Upravuje se stylistika (např. pořadí slov ve větách nebo celých vět, srozumitelnost a čtivost pro daný účel použití, pro cílovou zemi a cílového čtenáře). Dle normy ISO 17100 je nazvána jako „lektorské posouzení“/„review“ (monolingual editing). Odborná a stylistická korektura cílového textu (viz výše) se může provádět při jedné operaci (norma ISO 17100 „lektorské posouzení“/„review“).

Kontrola před zveřejněním

Zkoumá se zrevidovaný cílový jazykový obsah a provádí se opravy před zveřejněním/tiskem. Posuzuje se vhodnost cílového jazykové obsahu pro dohodnutý účel a doménu a respektování konvencí textového typu. Odstraňují se také typografické chyby (po zpracování v DTP studiu, po převodu do HTML formátu apod.), např. špatné rozdělení slov na konci řádků, posunutí obrázků nebo textů, úplnost textů, diakritická znaménka. Dle normy ISO 17100 se jedná o „provedení korektury“/„proofreading“.

 

Počítačová kontrola kvality překladu

Jedním z nástrojů, který používáme pro kontrolu kvality, je např. XBench. Umožňuje zkontrolovat, zda byla každá věta přeložena, jestli je v pořádku formátování, zda nejsou v překladu nadbytečné mezery (či naopak nechybí), zda je udržována konzistence překladu apod. Nástroje pro kontrolu kvality porovnávají zdrojový a cílový/přeložený text, takže je možné zkontrolovat i numerické znaky a další aspekty překladu.

 

Konečné ověření projektovým manažerem

Jedná se o proces, při kterém je prováděno konečné ověření projektu podle specifikací (před předáním zákazníkovi). Kontroluje se například, zda byly s ohledem na daný účel použití textu objednavatelem objednány příslušné korektury, zda byly tyto korektury provedeny a připomínky zapracovány. Provádí se celková kontrola úplnosti textu a grafiky a namátková kontrola kvality překladu apod.

 

Grafická úprava

Veškeré grafické prvky překladu (texty, grafy, obrázky atd.) se upravují v příslušném grafickém editoru. Je totiž nutné, aby jednak nedošlo k žádnému porušení těchto grafických prvků, ale také, aby se překlady popisků (které mohou být delší než v originálním jazyce) vešly na původní místo a opticky neporušily vizuální koncepci dokumentu.

 

Soudně ověřený překlad

Soudní překlady / soudně ověřené překlady / úřední překlady (se soudní doložkou či s „kulatým razítkem“) musí být vyhotoveny v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. Tyto překlady se provádějí pouze v papírové podobě. Zákazník musí dodat originál nebo ověřenou kopii dokumentu (tu získá u notáře nebo na městském úřadě). Ověřený překlad s razítkem soudního překladatele (s „kulatým razítkem“) je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou kopií dokumentu. Rádi vám tento typ překladu zajistíme, navštívíte-li nás s potřebnými dokumenty v našem sídle ve Zlíně. Pokud nejste ze Zlína či okolí, doporučujeme vybrat překladatele přímo v místě vašeho bydliště. Seznam ověřených soudních překladatelů najdete na stránkách www.justice.cz.

 

Jak získat nejlepší cenovou nabídku na překlad

Nejvýhodnější cenovou nabídku od nás získáte, jestliže:

  • Spolupracujeme dlouhodobě
  • Máme spolu uzavřenou smlouvu
  • Využijete naše odborné poradenství (poskytujeme jej zdarma)
  • Máte dobře připravené zdrojové texty
  • Používáte vhodné CAT nástroje
  • K překladům dodáte referenční materiály
  • Máte u nás “osobního” projektového manažera, který vám pomáhá vytvářet terminologický slovník a překladovou paměť

Teď už nám jen stačí napsat a můžeme se pustit do práce.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše neotravná reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu