Zpracování a ochrana osobních
údajů fyzických osob
ve společnosti ZELENKA

Společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o., IČ 27746364, DIČ CZ27746364, zastoupená jednateli Ing. Zbyněk Zelenka a Bc. Iva Zelenková, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, Česká republika a fyzické osoby Ing. Zbyněk Zelenka, Bc. Iva Zelenková a Věra Zelenková - všichni se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, Česká republika (dále jen „naše společnost“), provádí zpracování a ochranu (dále jen „zpracování“) osobních údajů fyzických osob (dále jen oú) podle níže uvedených zásad.

Naše společnost se zabývá prováděním překladů, korektur, tlumočení, výukou cizích jazyků a dalšími doplňkovými službami, jako např. poradenstvím, vytvářením překladových pamětí nebo grafickou úpravou dokumentů.

Oú zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které je platné od 25. 5. 2018 (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Kompletní informace naleznete přímo v nařízení GDPR.

Naše společnost funguje jako správce i zpracovatel oú.

Pokud provádíme zpracování na základě jiného právního základu než je GDPR, není nutný souhlas dané fyzické osoby (dále FO). Jedná se např. o

 • Právní povinnost správce, tj. naší společnosti (podle jiných zákonů)
 • Zpracování nezbytných údajů pro splnění smlouvy nebo objednávky
 • Oprávněného zájmu (např. marketingové účely nebo vymáhání pohledávek)
 • Plnění požadavků norem, např. 9001, 17100 nebo 27001
 • Splnění povinností zaměstnavatele (oú jsou ze zákona nezbytné pro zpracování mezd, důchodového pojištění apod.)
 • Jiné zákonné důvody (např. požadavky státních orgánů nebo veřejné správy)

Zpracování oú podle GDPR nebo jiných právních základů provádíme v nezbytně nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu (např. trvání smluvního vztahu). Po uplynutí této doby jsou údaje buď skartovány (podle našeho skartačního plánu) nebo anonymizovány (nelze-li je z důvodu provázanosti s jinými údaji úplně vymazat).

Např. u současných nebo potenciálních zákazníků (FO) se jedná např. o:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailovou adresu
 • Název firmy, ve které pracuje

Zákazník získá podrobné informace v bodě 7.6 našich Obchodních podmínek, se kterými v případě navázání obchodní spolupráce musí souhlasit.

U současných nebo potenciálních dodavatelů se jedná o různé údaje potřebné pro fungující spolupráci. V tomto případě musí dát FO vědomě a dobrovolně svůj souhlas se zpracováním oú v naší společnosti, protože se jedná o citlivé oú, včetně čísla účtu, adresy, používaných CAT nástrojů, apod.

Vyjádření souhlasu se provádí při odeslání těchto údajů naší společnosti v registračním formuláři v této podobě:

Odesláním formuláře nám poskytujete souhlas ke zpracování a použití těchto informací v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to výhradně pro účely naší vzájemné spolupráce. Tyto informace považujeme za důvěrné a neposkytneme je žádné třetí straně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho obchodního vztahu a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové adrese provozovatele dpo@zelenka.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů se týká pouze fyzických osob ve smyslu nařízení GDPR.

Bezpečnost oú FO zajišťujeme v souladu s požadavky norem řady 27000 (ISMS), stejně tak, jako bezpečnost všech ostatních dat v naší společnosti, zejména našich aktiv. Každý údaj má v naší společnosti svého správce, který je povinen dodržovat Směrnici pro správu dokumentace, ve které jsou uvedeny všechny podrobnosti týkající se správy dat, jejich likvidace apod.

Všichni zaměstnanci i dodavatelé naší společnosti, kteří zpracovávají oú, mají podepsánu smlouvu o zachování mlčenlivosti, která má časově neomezenou platnost.

Vyjádření souhlasu se zpracováním údajů poskytnutých návštěvníky našich webových stránek v podobě tzv. cookies, obsahující informace o návštěvě dané stránky, případně další aktivitě návštěvníka na našich stránkách, je prováděno pomocí nástroje Google Analytics s anonymizací dat. Souhlas je požadován při návštěvě dané webové stránky.

Každá FO, jejíž oú zpracováváme má právo na informace o:

 • Účelu zpracování oú
 • Správci a zpracovateli oú (tedy o naší firmě)
 • Přístupu, opravě, výmazu, přenositelnosti, a dalších práv dle GDPR (ohledně svých oú)

Naše společnost zasílá obchodní sdělení v souladu

 • S oprávněným zájmem (GDPR, bod 47)
 • Se zákonem č. 480/2004 Sb (§ 7)

Pokud jde o kamerový systém v naší společnosti, bylo zpracováno posouzení na ochranu osobních údajů. Je k dispozici všem návštěvníkům naší společnosti prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje osob mladších 16 let (např. na akcích pořádaných naší společností) zpracováváme pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

 

Každá FO, jejíž údaje zpracováváme má právo na jakékoliv dotazy ohledně svých oú na naší e-mailové adrese dpo@zelenka.cz , kterou spravuje náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Každá FO, jejíž údaje zpracováváme má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. UOOÚ, posta@uoou.cz.

Naše webové stránky průběžně vylepšujeme tak, aby pro vás byly maximálně přehledné, s čímž nám pomáhají i soubory cookies. Využíváním našich stránek souhlasíte s tím, že cookies takto používáme.

VÍCE INFORMACÍ