Proč je dobré mít firemní glosář nebo terminologický slovník

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

13. 7. 2012

Nejprve malé vysvětlení pojmů. Firemní glosář je vlastně firemní (nebo častěji oborový) terminologický slovník, obvykle i s výkladem nebo i s překladem nejasných slov, pojmů nebo zkratek.

Terminologický slovník (nebo glosář s překlady) je důležitý pro všechny, kdo vytvářejí (a také překládají) různé firemní materiály. Kvalita těchto materiálů je závislá na jednotném používání správné terminologie. To znamená na jednotném používání těch pojmů, které jsou nejasné a mohly by mít více možných variant ve zdrojovém jazyce nebo více variant překladu.

Glosáře bývají obvykle jen „výkladové“. Ukázky můžete vidět například zde:

http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_cs.htm

http://www.nuov.cz/zkratky-a-akronyma

Terminologické slovníky mohou být jak s výkladem pojmu, tak i s překlady do cizích jazyků:

http://www.vugtk.cz/slovnik/

http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik-krizove-rizeni-a-planovani-obrany-statu.aspx

Z ukázek je vidět, že se vždy jedná o speciální termíny (nebo i zkratky) používané v daném oboru.

Mají-li být manuály k výrobkům, návody ke strojům, propagační materiály nebo webové stránky firmy z daného oboru kvalitní, je třeba nejprve vytipovat pojmy (nebo zkratky), které by „mohly být v daném oboru problémové“. Potom se musí stanovit, která varianta pojmu (a v jakém kontextu) má být používána a jak má být překládána – případně, kterou variantu je zakázáno používat.

Pro ilustraci jeden klasický příklad, a to z oboru finančnictví.

Například termín pojistné plnění. Poměrně často používaný překlad nemusí být ten „správný“ a může dojít ke komplikované reklamaci kvality překladu.

Výklad tohoto pojmu v češtině je vcelku jasný. Je to peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Při překládání do angličtiny může ale nastat problém. Pojem lze přeložit jako „insurance benefit“. Většina finančních společností dává ale přednost výrazu „indemnity“ a pojem „insurance benefit“ má ve své firemní terminologii mnohdy dokonce zakázán.

Pokud překladatel nemá k dispozici tuto informaci (v podobě terminologického slovníku nebo glosáře s překladem) a použije zakázaný termín, potom může dojít ke sporu ohledně správnosti použitého termínu a případná reklamace se bude obtížně řešit.

Pokud překladatel terminologický slovník mít bude, je situace jednoznačná a k chybě by dojít nemělo.

Ještě jeden konkrétní příklad z oboru IT:

Anglické slovo „click“ se překládá do češtiny jako „kliknutí“ nebo jako „klepnutí“. Některé firmy dávají přednost jedné variantě, některé firmy povolují obě varianty a některé firmy (např. konkrétně Microsoft) mají jasně definováno, kdy se má použít „klepnout“ a kdy se má použít „kliknout“. Pokud by překladatel neměl k dispozici jasné instrukce v podobě terminologického slovníku s výkladem, potom mohou nastat problémy jak se správností překladu, tak případně i s následnou reklamací překladu.

Pokud terminologický slovník (nebo glosář s překlady) existuje, je důležité, aby:

- bylo zajištěno jeho používání všemi zainteresovanými pracovníky (jak uvnitř firmy, tak i u externích organizací, např. u překladatelské agentury),

- byla zajištěna jeho pravidelná aktualizace a přístupnost všem těmto pracovníkům (nejlépe on-line).

Každá větší firma by měla mít svého „redaktora“, který finálně odsouhlasí každý nově zařazený termín či komentář k němu a jeho překlady. Měl by to být zkušený pracovník s jazykovými i odbornými znalostmi, který bude spolupracovat s překladateli nebo spolupracujícími překladatelskými agenturami. Glosář (či slovník) by jim měl vždy dodávat jako součást objednávky překladu.

Mít glosář či terminologický slovník se opravdu vyplatí. Vytvořené (a přeložené) materiály budou mít mnohem vyšší úroveň, protože terminologie bude používána správně a jednotně.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu