Nejčastěji kladené dotazy ke strojovému překladu

Slovníček

Strojový překlad / Machine translation / MT – plně automatizovaný překlad textu z jednoho jazyka do druhého.

MT post-editing / MTPE, někdy jen „post-editace“ – editace výstupu strojového překladu.

MT engine – systém, který pomocí strojového překladu na bázi umělé inteligence překládá text z jednoho jazyka do druhého.

MT výstup – strojový překlad v cílovém jazyce bez jakékoli úpravy.

Automatický překladač / Strojový překladač – software, který pomocí MT enginu provede automatizovaný překlad.

Máte dotazy ohledně strojového překladu? Všechny zodpovíme

Jaký je rozdíl mezi strojovým překladem a machine translation? Popř. co je MT post-editing?

Strojový překlad = Machine translation = MT.

MT post-editing (zkráceně MTPE) je služba, která spočívá v editaci výstupu ze strojového překladače (MT). Cílem je překlad kvalitativně srovnatelný s výstupem lidského překladatele.

Souvisí MT s umělou inteligencí?

Ano, samotný MT engine je založen na principech umělé inteligence a neuronových sítí. Následný proces editace textu je založen čistě na lidské práci (překladatele).

Proč mi něco takového nabízíte?

Abychom vám ušetřili peníze. Vybrané MT enginy jsou dnes kvalitativně na takové úrovni, že je možné jejich profesionální využití. Se zákazníky budujeme dlouhodobá partnerství založená vedle kvality služeb i na důvěře. Pokud se tedy objeví technologie, která našim zákazníkům může pomoci (snížit náklady, zvýšit kvalitu, zrychlit překladatelský proces atd.), vždy tomu jdeme naproti.

Je strojový překlad (MT) dostatečně kvalitní?

Ano, u vhodného typu textů je kvalita strojového překladu po jeho post-editaci překladatelem (MTPE) na úrovni lidského překladu. A stejně jako u lidského překladu doporučujeme následně i revizi druhým překladatelem.

Může se pomocí MT překládat jakýkoli text?

Ne. Pro využití MT jsou v současné chvíli vhodné jen určité typy textů z vybraných oborů. Nejvhodnější jsou technické manuály, právní a obecně stereotypní a standardizované texty. Jazykový styl MT je značně strohý, proto je vyloženě nevhodné jej použít pro překlad stylisticky náročných textů (marketingové a kreativní texty, beletrie aj.).

Budou se moje překlady ukládat někam na „hromadu“ s překlady jiných firem?

Ne. S poskytovateli konkrétního MT enginu máme vždy smluvně zaručenou důvěrnost informací. Můžete se tak spolehnout, že vaše texty neuvidí nikdo nepovolaný. Překlady vyhotovené pomocí MT a zkontrolované a upravené překladateli se následně uloží do vaší překladové paměti, stejně jako ty předchozí.

Proč vám za to mám platit, když to můžu mít jinde zdarma?

Rozdíl mezi profesionálním využitím MT a Překladačem Google, resp. jakýmkoli veřejným automatickým překladačem, může být propastný. U volně dostupných překladačů existuje řada zásadních omezení, takže profesionální agentura tyto překladače nikdy nepoužívá.

Příklady těchto omezení:

  • Limit pro počet slov, která můžete zdarma přeložit.
  • Omezená podpora různých formátů souborů.
  • Vámi vložené texty jsou volně využívány 3. stranou. Důvěrnost informací tedy není zachována a může se dokonce jednat o porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  • Není možná integrace do překladatelského nástroje, a tím použití překladové paměti. Dochází tak k nejednotnostem.

Ale hlavně, neupravený MT výstup občas obsahuje velmi vážné chyby – může jít o záměnu významu, vypuštění slov a podobně. Takové chyby jsou navíc v některých oborech přímo neodpustitelné (zejména tam, kde chyba v překladu může způsobit škody na majetku, zranění nebo i ztrátu života). Z tohoto důvodu je nutné každý text z překladače nechat upravit (provést post-editaci profesionálním překladatelem).

Na druhou stranu práce s profesionálním MT enginem výše uvedená omezení nemá a je jen další možností, jak využít technologie a poskytnout kvalitní překlady levněji a rychleji. Je nutné mít na paměti, že strojový překlad je pouze jednou ze služeb v našem portfoliu – není to náhražka klasického překladu. Ne všechny dokumenty jsou totiž vhodné pro strojový překlad.

Proč s MT nelze překládat např. texty na web, když je stejně budete upravovat?

Marketingové či jiné stylisticky náročné texty jsou pro využití MT vyloženě nevhodné. MT totiž používá značně strohý jazyk a texty na webu se naopak snaží jejich majitel upoutat potenciálního zákazníka a jazykový styl zde hraje významnou roli.

Úprava MT výstupu by v tomto případě byla stejně náročná jako nový překlad. Použití MT by tak mohlo být naopak na škodu, protože u kreativních textů je ideální, když překladatel nemá žádnou „šablonu“, která by ho podvědomě omezovala.

Jaký je rozdíl mezi MT a CAT překlady? Z hlediska kvality, procesu atd.

Strojový překlad (MT) je proces, při kterém je překlad generován počítačovým softwarem. To znamená, že je nutná následná úprava (post-editace) překladatelem. Překladatelské CAT nástroje využívají profesionální překladatelé ke zkvalitnění a urychlení své práce. Při použití CAT nástrojů je překlad rovnou vytvářen překladatelem, kdežto u MT je vytvořen MT enginem a teprve poté upravován lidským překladatelem.

Uvidí výstup z MT překladatelé? Tedy zda na takových textech pracují i překladatelé anebo strojový překlad zůstane v „surové“ podobě?

Ano, uvidí. Pro zákazníka se překladatelský proces prakticky nemění. Samotný strojový překlad je totiž jen první krok. Tím dalším (a nezbytným) je úprava výstupu z automatického překladače. Na první pohled se může zdát, že je výstup z MT dostatečně kvalitní na to, aby se na text již nemuselo sáhnout. Tak to ale není. Neupravený MT překlad (anglicky „Raw MT output“) občas obsahuje velmi vážné chyby – může jít o záměnu významu, vypuštění slov a podobně. Takové chyby mohou mít v některých oborech fatální následky. U „klasického“ překladu je text obvykle přeložen jedním překladatelem a následně revidován druhým. Podobně by to mělo proběhnout také u překladů s využitím MT, kde je výstup z MT editován zkušeným post-editorem a následně je pak revidován druhým překladatelem.

Bude v tomto případě zachována firemní terminologie a jednotnost s předchozími překlady?

Ano. Překladatelský proces se až na jeden krok, kde samotný překlad nahradí MT post-editing, nemění. Na vašich textech bude pracovat stejný počet lidských překladatelů, jak tomu bylo dříve. Stále také budeme používat překladovou paměť z minulých zakázek i terminologický slovník. MT je pouze jednou z mnoha technologií, kterou používáme.

Můžu se na kvalitu strojového překladu (MT) spolehnout?

Pokud jsou druh textu a obor vhodné pro MT a u zakázky proběhnou všechny potřebné kroky, pak se na kvalitu překladu s využitím MT lze spolehnout stejně jako na překlad člověkem. O vhodnosti použití MT vždy rozhodnou naši zkušení projektoví manažeři.

Děláte ještě běžné překlady?

Ano, běžné překlady pořád provádíme. Pro využití strojového překladu (MT) se v současné chvíli hodí jen určité typy textů a oborů (jako technické manuály, právní, stereotypní a standardizované texty). Vzhledem k tomu, že MT používá značně strohý jazykový styl, není vhodný pro použití u stylisticky náročných textů jako jsou například marketingové, kreativní nebo také beletristické texty. MT je jen další službou, kterou nabízíme. Představuje další z možností, jak využít moderní technologie k tvorbě kvalitních překladů levněji a rychleji.

Nesníží se použitím MT výsledná kvalita překladu?

Nesníží. U vhodného typu textů je kvalita po post-editaci strojového překladu na úrovni běžného překladu. Stejně jako u lidského překladu, doporučujeme následně i revizi druhým překladatelem.

Můžeme si tuto novou službu otestovat na menším vzorku, ať vidíme, jakou to má kvalitu?

Ano, můžete si nechat část zakázky přeložit pomocí MT, vyhodnotit si kvalitu a následně se rozhodnout, zda se projekt bude realizovat s využitím MT nebo jako běžný překlad.

Můžete mi udělat jen MT a dodat výstup bez MT post-editingu? Potřebuji to jen pro porozumění textu.

Ne, tuto službu neposkytujeme. V MT výstupu se mohou vyskytovat sice ojedinělé, ale zato kritické chyby. Nejnižší úroveň, kterou poskytujeme, je samotný MT post-editing, který odpovídá naší úrovni kvality Basic, tedy překladu bez následné revize druhým překladatelem.

Je rozdíl v překladatelích? Bude na našich zakázkách pracovat stejný tým překladatelů jak doposud?

Pro vaše překlady se snažíme držet stálé týmy překladatelů a platí to i pro MT post-editing, takže ano, váš tým překladatelů zůstává. Jelikož se ale služba MT post-editing od klasického překladu liší hned v několika ohledech, poskytli jsme našim zavedeným překladatelům školení a další školicí materiály tak, aby tuto službu mohli profesionálně provést. Při realizaci zakázek jim také poskytujeme technickou podporu a poradenství.

Je možnost do budoucna takto „překládat“ všechny naše texty?

Záleží na tom, jakého charakteru vaše texty jsou a jaké budou mít použití. MT je vhodné jen pro určité obory a typy textů. Nejvhodnější je pro technické manuály, právní a obecně stereotypní a standardizované texty. Naopak se stylisticky náročnějšími texty si vzhledem ke strohosti svého stylu dobře neporadí.

Budeme-li naše texty překládat s využitím MT, jaké benefity nám to v porovnání s běžným překladem přinese?

Snížení nákladů a úsporu času, tedy zkrácení termínů.

Nestačí nám MT post-editing bez revize?

MT post-editing bez revize odpovídá překladu v úrovni kvality Basic. Takový překlad je bez dalších korektur vhodný pouze pro pracovní účely a není vhodný pro zveřejnění.

Jak zajistíte, že strojový překlad použije naši zaužívanou terminologii?

V našem překladatelském procesu klademe na použití zákazníkem preferované terminologie velký důraz. Pečlivá kontrola terminologie probíhá jak po překladu MT enginem a úpravě lidským překladatelem, tak i po revizi revizi druhým lidským překladatelem. Automaticky také kontrolujeme jednotnost překladů, pravopis, správný zápis čísel atd.

Díky integraci strojového překladu do CAT nástrojů můžeme naplno využít jejich hlavních předností:

  1. Napojení na překladovou paměť a zajištění konzistence s dřívějšími překlady.
  2. Automatické napojení terminologického slovníku, který preferované pojmy sám nabízí.
  3. Využití nástrojů pro kontrolu kvality (QA), které dokáží překladatele upozornit na řadu lehce přehlédnutelných chyb.

Odkud MT bere data? Nedojde jejím použitím k porušení našich NDA?

MT engine při svém procesu „učení“ využíval volně dostupná data z internetu nebo data, která si poskytovatel daného MT enginu zakoupil. Data našich zákazníků nebyla nikdy využita k trénování takových enginů.

Výjimku mohou tvořit MT enginy připravené na míru danému zákazníkovi, kde se MT engine „doškolí“ na základě dat konkrétního zákazníka. Tuto možnost poskytujeme a také garantujeme, že data jsou v tomto případě využita čistě pro účely tohoto zákazníka a nikdy ne pro ostatní MT enginy.

Využívá se MT ve všech jazykových kombinacích nebo se může vyskytnout jazyková kombinace, pro kterou není MT vhodný?

V některých jazykových kombinacích či oborech zatím není MT dostatečně kvalitní, protože v těchto kombinacích je celosvětově menší množství překládaných textů, tedy i méně podkladů pro vytrénování kvalitního MT enginu. Na úplném začátku spolupráce naši zkušení projektoví manažeři rozhodnou, zda je využití MT vhodné.

Napadají vás ke strojovému překladu ještě nějaké otázky? Pak se ozvěte rovnou našemu Head of Sales Ondrovi Konečnému na ondrej.konecny@zelenka.cz, rád vám odpoví.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu