Často kladené dotazy (FAQ)

Na této straně naleznete odpovědi na nejčastější dotazy našich zákazníků. V případě, že zde odpověď na váš dotaz není, zavolejte nám na infolinku +420 577 144 669 a informujte se u našich projektových manažerů.

 

Co vyjadřuje slogan společnosti ZELENKA „Communication without limits“?

Slogan „Communication without limits“ používáme již mnoho let. Vystihuje překonávání jazykových bariér pomocí překladatelské a tlumočnické činnosti. Tímto sloganem také upozorňujeme na to, že je třeba umět komunikovat v běžných obchodních i osobních vztazích, ať již mluvíme stejným nebo rozdílným jazykem. V oboru jazykových služeb je správná komunikace obzvláště důležitá také proto, že je na ní závislá i výsledná kvalita překladu. Komunikace mezi zákazníkem a poskytovatelem překladatelských služeb by měla být při zadávání překladu vedena tak, aby obě strany pochopily zadání. Hlavně pokud jde o účel použití překladu. Od toho se odvíjejí parametry služby, zejména stylistické a terminologické požadavky a druhy prováděných korektur.

Jakým způsobem je zajištěna ochrana utajovaných informací?

Všichni dodavatelé společnosti ZELENKA musejí dodržovat ustanovení, která jsou definována v Dohodě o mlčenlivosti, ochraně utajovaných informací a zákazu jejich zneužití nebo v Čestném prohlášení o mlčenlivosti a ochraně utajovaných informací. V těchto dokumentech je přesně popsáno, co je obchodní tajemství nebo důvěrná informace, jaké jsou podmínky jejich utajování a jaké jsou sankce za případné porušení těchto podmínek. Dodržování těchto pravidel sice považuje každý profesionální překladatel za samozřejmost, nicméně před zahájením prvního překladu u naší společnosti musí nejprve takový dokument podepsat a přesně se jím řídit.

Jak rychle může být překlad proveden?

Jeden překladatel stihne přeložit za jeden pracovní den přibližně 1 200–1 500 slov (za určitých okolností i více). Pokud na překladu budou moci pracovat dva překladatelé současně, bude to 2 400–3 000 slov za jeden den. U větších projektů je možno sestavit tým například o čtyřech překladatelích a čtyřech korektorech. Potom je možné přeložit denně přibližně 5–6 tisíc slov (20–25 normostran). Záleží na tom, zda je text technicky rozdělitelný na více částí. Je důležité, aby byla použita jednotná terminologie a dodržen stejný styl, aby čtenář nepoznal, že na překladu pracovalo více překladatelů. K času, který potřebuje překladatel, je třeba přičíst čas na práci projektového manažera, korektora a grafika.

Co to jsou CAT nástroje a jaké jsou jejich výhody?

CAT (computer-assisted translation) je zkratka pro překlad podporovaný počítačem za použití speciálního softwaru. Nejedná se o strojový překlad, ale o překlad lidský, podporovaný vytvářenou překladovou pamětí. Mezi nejznámější programy, které k tomuto účelu používáme, patří SDL Trados, Transit, SDLX, Wordfast nebo Across. Výhody použití CAT nástrojů jsou následující:
  • terminologická konzistence (použití stejných termínů v celém dokumentu)
  • nižší náklady na překlad (stejné věty se překládají pouze jednou)
  • možnost vytváření překladatelské paměti a terminologického slovníku
  • podpora různých typů souborů
  • zlepšení kvality překladu

Více informací o CAT nástrojích naleznete na straně TECHNOLOGIE.

Jak se vytváří a používá překladová paměť?

Překladová paměť je automaticky vytvářena během překládání za použití tzv. CAT nástrojů (CAT = computer-assisted translation). V podstatě se vytváří databáze již přeložených vět. Během dalšího překládání je při určité shodě mezi zdrojovým textem a touto pamětí automatizovaně nabízen dřívější překlad. Ten je nutno posoudit podle kontextu, upravit, doplnit nebo opravit. Nejedná se tedy o automatické vložení dříve přeloženého textu. Aby bylo možno takovou databázi používat, musí být nejprve vytvořena za použití kvalitního zdrojového i cílového textu. Efektivnost následného používání takové paměti závisí na množství opakujícího se a shodujícího se textu.

Jak se provádí účtování na zdrojová slova?

Jedno zdrojové slovo je slovo ve zdrojovém textu. Pokud je zdrojový text v editovatelné podobě, potom lze snadno a rychle zjistit počet těchto slov (např. v programu MS Word). Cena je přesná, neměnná a známá před započetím práce na překladu. Jsme přesvědčeni, že tento způsob je pro zákazníka nejvýhodnější.

Co je to jedna normostrana a jak se provádí účtování?

Jedna normostrana je v České republice definována jako 1800 znaků včetně jedné mezery za každým slovem. Cena se obvykle počítá podle počtu přeložených normostran, nikoliv zdrojových.
To znamená, že cenu je možno před zahájením překladu pouze odhadnout.

Co je to soudní (ověřený) překlad a jak se provádí?

Soudní překlad může provádět pouze překladatel pověřený příslušným krajským soudem. Hotový překlad se neoddělitelně spojí s originálem (zdrojovým textem) nebo s notářskou kopií originálu a opatří razítkem a doložkou soudního tlumočníka (překladatele). Pokud si chce zákazník zachovat nepoškozený originální dokument, musí nejprve navštívit notáře nebo k tomu určený úřad a nechat si vyhotovit (notářsky) ověřenou kopii dokumentu. Jedná-li se o ověření cizojazyčného textu, notáři obvykle ověřují jen ty jazyky, které ovládají.

Proč se provádějí korektury a jaké existují?

Cílem provádění jednotlivých korektur je zvýšení kvality přeloženého textu. Kvalita musí odpovídat účelu použití překladu. Podle toho je třeba správně zvolit, které korektury je nutno pro daný účel provést a v jakém pořadí.

Druhy korektur:

Základní jazyková korektura
Je základní součástí prováděných překladů. Korektor zjišťuje, zda překlad splňuje svůj účel.
V závislosti na požadavcích zákazníka provádí porovnání výchozího a cílového textu, kontroluje terminologickou jednotnost a adekvátnost jazykového rejstříku a stylu. Kontroluje celkovou kvalitu textu, gramatiku, srozumitelnost, úplnost překladu, dodržení grafické úpravy a odstraňuje drobné chyby a překlepy.

Odborná korektura
Při odborné korektuře provádí odborný lektor (specialista na daný obor) jednojazyčnou kontrolu přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. Je důležité, aby zákazník upozornil na speciální terminologii nebo předal terminologický slovník či referenční odsouhlasené texty, vysvětlil neznámé zkratky, upozornil na případné nepřekládání některých výrazů apod.

Stylistická korektura
Stylistická korektura upravuje volbu slov, pořadí a vzájemnou závislost slov ve větě, a tím zásadně vylepšuje srozumitelnost a čtivost textu pro daný účel. Korektor stylisticky (slohově) upravuje cílový text pro zamýšlený účel použití. Přizpůsobuje a sjednocuje styl a upravuje vyjadřování tak, aby co nejlépe odpovídalo čtenářům v cílové zemi či regionu nebo odborníkům určitého oboru.

Předtisková korektura
Při závěrečné korektuře před publikací korektor kontroluje a opravuje typografické chyby po technické přípravě k tisku (sazbě). Například správnost vložení obrázků, zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, použité znaky, diakritická znaménka, řazení kapitol a stránek, celkový vzhled dokumentu a jeho čitelnost.

Co je to glosář?

Každý zákazník může mít určitá vlastní pravidla pro používání některých vybraných pojmů nebo slovních spojení jak ve zdrojovém textu, tak i v překladech svých firemních materiálů. Může se jednat o názvy pracovních pozic, názvy oddělení, firemních dokumentů, technologií, materiálů, postupů apod. Takový glosář je nutno vytvořit manuálně nejprve ve zdrojovém jazyce a následně podle potřeby i v dalších jazykových mutacích. Pokud má překladatelská agentura takový glosář k dispozici, potom je schopna mnohem lépe dodržet terminologické požadavky zákazníka.

Co je to terminologický slovník a jak se používá?

Jedná se o slovník odborných (specializovaných) výrazů pro daný obor nebo konkrétní společnost. Může být jednojazyčný (případně i výkladový) nebo také vícejazyčný. Terminologický slovník je možno částečně připravit automatizovaně a potom manuálně upravit, případně doplnit překlad jednotlivých hesel v dalším jazyce (jazycích). Překladatelské nástroje potom mohou nabízet překlad termínů, které jsou v něm obsaženy, podobně jako překladová paměť nabízí překlady celých vět.

Co je to style guide?

Style guide nebo také style manual je příručka pro používání speciálních pravidel ve vytvářených firemních dokumentech. Bývá vytvořen pro potřebu firmy a jejích dodavatelů nebo pro zákazníky. Takové manuály mohou mít různou podobu podle účelu použití a potřeb organizace. Mohou ošetřovat jak obsahovou, tak vzhledovou stránku dokumentů. Ve firemní praxi plní roli style guidu často corporate identity manual (CIM). Hlavní snahou bývá uplatňování jednotného vizuálního stylu (corporate design). Ten je spolu s firemní komunikací, firemní kulturou a nabízenými výrobky nebo službami součástí celého firemního stylu (corporate identity).

Co určuje norma ČSN EN 15038?

Norma ČSN EN 15038 definuje standardy nezbytné pro poskytování překladatelských služeb na kvalitativně vysoké úrovni. Stanovuje požadavky na poskytovatele překladatelských služeb především v oblasti personálních a technických zdrojů, managementu kvality, managementu projektů, rámcových smluvních podmínek a postupů při poskytování překladatelských služeb.

Organizace, která chce splnit požadavky této normy, musí především dbát na:

  • zajišťování odborné způsobilosti překladatelů, lektorů a korektorů,
  • standardizované řízení překladatelských projektů,
  • systematickou kontrolu kvality překladu,
  • zjišťování a plnění požadavků zákazníků.

Společnost ZELENKA se touto normou řídí od roku 2007.