Kontrola kvality překladu pomocí nástroje Xbench

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

8. 7. 2013

Dosáhnout vysoké kvality u rozsáhlých odborných překladů je těžký úkol. V celém projektu musejí být zkontrolována nejen různá jazyková pravidla, odborná terminologie a stylistika přeloženého textu, ale i další aspekty kvality přeloženého textu.

Počítačová kontrola kvality neumí vylepšit styl nebo čtivost textu. Tato práce musí být stále prováděna překladatelem nebo korektorem. Nicméně řadu jiných chyb odhalit umí. Tato pomoc je nedocenitelná právě u technicky náročných a rozsáhlých překladů.

Speciální softwarové nástroje umí velmi rychle zkontrolovat všechny soubory, např. najít duplicity, zkontrolovat jednotnost terminologie, zjistit, zda v překladu něco nechybí či nepřebývá.

Pro ilustraci ale nejprve úvodem zmíníme jeden jednoduchý nástroj, který zřejmě zná každý běžný uživatel počítače. Řeč je o kontrole pravopisu (anglicky spell check) v MS Word. Lze jím najít většinu pravopisných chyb, nejčastěji překlepy ve slovech.

Tento nástroj je ve srovnání s CAT nástroji velmi jednoduchý. Pracuje na principu porovnání slov a frází se svým vestavěným slovníkem. Jeho hlavním nedostatkem je ale skutečnost, že pracuje pouze s cílovým textem (čili překladem) – tedy neumí porovnat správnost překladu s textem zdrojovým.

Xbench2

Pokud chceme provést důkladnou kontrolu kvality, je zapotřebí překlad porovnat se zdrojovým textem. A to je možné právě u překladů, kde byly použity CAT nástroje.

Tyto nástroje jsou při překládání používány již více než dvacet let a během této doby se neustále zdokonalovaly. Jejich vývoj se v posledních letech zaměřil zejména na počítačovou kontrolu kvality – Quality Assurance check (zkráceně QA).

Tato kontrola využívá té skutečnosti, že překlady provedené pomocí CAT nástrojů jsou tzv. bilinguální. To znamená, že tento software pracuje s dvoujazyčným dokumentem – zdrojový i cílový text vnímá jako jeden celek. Jednoduše řečeno: každé zdrojové větě odpovídá jedna věta cílová, tedy přeložená.

Díky tomu je potom možné zkontrolovat, zda:

1) byla každá věta přeložena,

2) neexistuje pro jednu zdrojovou větu více variant přeložených vět,

3) nebyly dvě varianty zdrojové věty přeloženy stejně,

4) jsou v přeložené větě stejné numerické znaky jako ve zdrojové větě,

5) má přeložená věta stejné formátování jako věta zdrojová,

6) neobsahuje přeložená věta nadbytečné mezery, či naopak jí nějaká mezera nechybí.

A pokud byl pro překlad připraven terminologický slovník, je možné zkontrolovat i shodu s tímto slovníkem.

Na trhu existuje několik QA nástrojů.

Výhody takových nástrojů si ukážeme na příkladu nejčastěji používaného zástupce – programu ApSIC Xbench, dále jen Xbench. Společnost ZELENKA tento nástroj používá již několik let. Od 1. ledna 2013 je používán u všech zakázek, které byly provedeny s pomocí CAT nástrojů. Nástroj Xbench umí kontrolovat:

1) Terminologickou jednotnost ve zdrojovém textu

clanek1

 

Provedením této kontroly  můžeme zjistit, že dva různé termíny byly přeloženy stejným způsobem – zde pro ukázku pojmy „Collective Control“ a „Pick-up Control“. Byly přeloženy shodně jako „Zberné riadenie“. Překladatel musí sám vyhodnotit, zdali se jedná o chybu, a pokud ano, zdali je to chyba v překladu, či chyba ve zdrojovém dokumentu. Velmi často se totiž stává, že je na překlad dodán terminologicky nejednotný text a při překladu se potom velmi obtížně tato nejednotnost ve zdrojovém textu odhaluje.

2) Terminologickou jednotnost v cílovém textu

clanek2

Výskyt terminologické nejednotnosti v cílovém textu je běžnější. Například zde byl výraz „Frequency Converter“ přeložen jako „Frekvenčný menič“, ale na jiných místech jako „Menič frekvencie“. Překladatel v tomto případě musí určit, která varianta je vhodnější (správnější), a terminologii sjednotit, případně tuto dvojici ještě doplnit do terminologického slovníku dodaného zákazníkem nebo slovníku nově vytvořeného.

3) Terminologickou jednotnost s dodaným slovníkem

clanek3


V této ukázce vidíme, že termín „Factory Acceptance“ byl přeložen jednou jako „Přejímka u výrobce“ a jinde jako „Tovární přejímka“. Přitom v terminologickém slovníku je stanoveno, že má být přeloženo jako „Přejímka u výrobce“. Slovník je nutné  respektovat a překlad opravit.

4) Numerickou shodu mezi zdrojovým textem a překladem

 

Zde můžeme vidět, že nástroj Xbench zjistil, že se v přeložené větě nevyskytuje rok 2012, což je samozřejmě chyba, kterou je nutno opravit.

5) Dvojité mezery mezi slovy

clanek5

 

Odhalení dvojitých mezer je někdy velmi náročné. Například i zde je velmi těžké pouhým okem zjistit, že za slovem „pleti“ jsou dvě mezery.

6) Neshodu formátování mezi zdrojovým textem a jeho překladem

clanek6

Formátování textu je v mnoha CAT nástrojích definováno pomocí tzv. „tagů“. Chybějící tag pak může vzhledu přeloženého dokumentu velmi ublížit.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že QA nástroje (XBench nevyjímaje) nemají za úkol nahradit funkci korektora, ale naopak – pomoci mu s triviálními kontrolami, které může překladatel nebo korektor přehlédnout. Ten se může zaměřit na náročnější aspekty kontroly – například odhalení skrytých gramatických chyb a vylepšení stylistiky. QA kontrola tedy v žádném případě nenahrazuje klasickou jazykovou korekturu, ale je její nedílnou součástí!

Pomocí CAT nástrojů v současné době provádíme přibližně 80 % všech překladů a v nich automaticky provádíme výše uvedené kontroly.

Za toto zvýšení kvality neúčtujeme žádné příplatky.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu