Korektury - základní předpoklad kvality překladu

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

18. 11. 2011

Každý text, který je určený ke zveřejnění, musí být pro cílového čtenáře patřičně upravený. Jak po stránce jazykové, odborné, tak i stylistické. Je jedno, zda se jedná o zdrojový text, anebo jeho překlad do nějakého cizího jazyka.

Finální verze textu musí být čtivá a nesmějí v ní být žádné chyby. U odborných textů musí být navíc dodržena speciální terminologie.

Toho se dá dosáhnout jedině tím, že jak autor, tak i překladatel – a na závěr také korektor – odvedou kvalitní práci.

Všichni tři musejí být profesionálové.

Autor (tvůrce zdrojového textu) musí umět psát Text musí být vždy přehledný, čtivý, výstižný a srozumitelný. Věty a odstavce by měly být přiměřeně krátké a stylistika přizpůsobená cílovému čtenáři. Pokud je text (nebo jeho překlad) určený k publikování, musí být zkontrolován a upraven pomocí korektur.

Překladatel musí umět překládat Musí dokonale ovládat zdrojový jazyk a být pokud možno rodilý mluvčí, musí mít odpovídající vzdělání a překladatelskou praxi, být odborník na daný obor.

Korektor musí být specialista na daný druh korektury Musí mít stejné kompetence jako překladatel, ale navíc musí být specialista na příslušné korektury. Bude-li dělat stylistickou korekturu, musí ovládat všechna stylistická pravidla a mít na to jazykový cit, bude-li dělat odbornou korekturu, musí být specialista na terminologii daného oboru atd.

Každá z těchto tří profesí vyžaduje jiné schopnosti, znalosti a zkušenosti.

Tvorba zdrojových textů obvykle probíhá u našich zákazníků a nemůžeme ji příliš ovlivnit.

Za dodání kvalitního zdrojového textu je tedy zodpovědný zákazník. Další dvě činnosti (překlad a korektura) bývají v kompetenci překladatelské agentury. Pro finální úpravu jsou mimořádně důležité právě korektury. Ty mohou být prováděny v kterékoli fázi zpracování textů. Jsou-li prováděny na textech právě přeložených (nejčastější případ), předmětem kontroly je také správnost překladu ve vztahu ke zdrojovému textu.

V mnoha případech je však korekturám vhodné podrobit také zdrojové texty určené k překladu.

korektura1

Zopakujme si, co se při jednotlivých korekturách provádí:

1. KOREKTURA ZÁKLADNÍ

Při této korektuře se kontroluje celková kvalita textu, gramatika, srozumitelnost, úplnost, dodržení grafické úpravy a odstraňují se případné drobné chyby nebo překlepy. Pro tuto korekturu nejsou potřeba žádné speciální instrukce od objednavatele překladu.

Text je po této korektuře určen pro běžné použití. Kvalita je vyšší, ale není připraven pro publikování.

2. KOREKTURA ODBORNÁ

Odborník na danou problematiku kontroluje správnost použití speciálních výrazů pro daný obor. Je důležité, aby od objednavatele překladu dostal odsouhlasenou terminologii nebo referenční materiály. Pokud je nemá, použije podle svého uvážení a svých zkušeností ty termíny, které jsou pro daný obor všeobecně používané. Po kontrole speciální terminologie je text připraven pro běžné pracovní použití s vyššími nároky na odbornou kvalitu. Není ale stále připraven pro publikování.

3. KOREKTURA STYLISTICKÁ

Korektor stylisticky (slohově) upravuje text pro zamýšlený účel publikace. I zde je důležité, aby dostal instrukce od objednavatele překladu. Přizpůsobuje a sjednocuje styl vyjadřování např. pro čtenáře v určité zemi či regionu nebo pro odborníky daného oboru. Stylistická korektura upravuje volbu slov, jejich pořadí a vzájemnou závislost ve větě. Tím zásadně vylepšuje srozumitelnost a čtivost textu pro daný účel a daného čtenáře. Také se kontroluje používání zkratek nebo cizích slov.

Na těchto detailech je nutno se dohodnout s objednavatelem překladu a cílovému čtenáři je upravit tak, aby text odpovídal jeho předpokládaným znalostem a požadavkům. Styl by také měl zapadat do celkového pojetí publikace (tištěné či elektronické), jíž má být součástí. Pokud se má text stylisticky upravit bez ohledu na zdrojový text (může se tedy odchýlit od originálu), musí být tento pokyn jasně sdělen objednavatelem překladu.

Po výše uvedených třech korekturách je zdrojový text nebo překlad připraven pro DTP zpracování (úprava do formátu pro internet nebo pro tisk).

Po této grafické přípravě k tisku musí následovat ještě předtisková korektura – viz dále bod 4.

4. KOREKTURA PŘEDTISKOVÁ

Takto se nazývá závěrečná korektura před vytištěním nebo publikováním na webu. Korektor při této korektuře odstraňuje typografické chyby, které vznikají při technické přípravě k tisku, např. špatně vložené obrázky, zalomení textu, špatné rozdělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky nebo diakritická znaménka.

Teprve po všech těchto korekturách je zdrojový text (nebo překlad) připraven k publikování.

Pro publikování textu nebo jeho překladu (chceme-li tu nejvyšší kvalitu) je tedy nanejvýš nutné zajistit uvedené korektury.

Záměrně zde uvádím, že korekturami musí být upraven nejprve zdrojový text. Protože má-li někdo překládat nesrozumitelný, nepřehledný text, který obsahuje chyby, těžko bude schopen z něj udělat naprosto srozumitelný, přehledný a bezchybný překlad.

Jak konkrétně mohou jednotlivé opravy (úpravy) vypadat ve skutečném textu, je uvedeno dále.

Uvádíme tři varianty zpracování krátkého textu, který byl přeložen z angličtiny do češtiny. Zdrojový text v angličtině byl ve standardní tiskové kvalitě.

Takto bude vypadat překlad, když:

A) Nebudou provedeny žádné korektury Zákazník agentuře sdělil, že objednává pracovní překlad, který není určený ke zveřejnění.

Zelenou barvou označené pasáže (chyby a nepřesnosti) je možno opravit nebo upravit při korekturách. Není-li žádná korektura objednána, mohou se chyby podobného typu v překladu objevit.

Petal Cleanse™/C pro kočky a Petal Cleanse™/D pro psy, jsou čisté, bezbarvé tekutiny složené z citlivě vyvážených Cleanse™rů a zvlhčovadel, které jemně odstraňují lupy, sliny a moc z kožichu, a zapouzdřují složky způsobující alergii, známé jako Fel d1 a Can f1, stejně jako jiné mikroskopické alergeny. Zvlhčovače upravují kožich a kůži, čímž dále snižují množství materiálu línáním.

Je vidět, že překlad je pro daný účel vyhovující. Nebyla provedena žádná (ani základní jazyková) korektura. Pro zveřejnění ale není vyhovující v žádném případě.

Z překladatelského hlediska má text viditelné rezervy a také obsahuje jeden překlep a jednu čárku navíc.

B) Bude provedena základní jazyková korektura

Zákazník sdělil, že chce překlad ve standardní kvalitě se základní jazykovou korekturou, text ale nebude zveřejňovat.

Části zvýrazněné v předchozí ukázce jsou opraveny, gramatické chyby a drobné překladatelské nepřesnosti zde již nejsou. Všimněte si ale dalších zvýrazněných pasáží – ty mohou být vylepšeny až při stylistické korektuře.

Petal Cleanse™/C pro kočky a Petal Cleanse™/D pro psy jsou čiré, bezbarvé tekutiny složené z citlivě vyvážených Cleanse™rů a zvlhčovadel, které jemně odstraňují lupy, sliny a moč ze srsti a zapouzdřují sloučeniny způsobující alergii, známé jako Fel d1 a Can f1, stejně jako jiné mikroskopické alergeny. Zvlhčovače upravují srst a kůži, čímž dále snižují množství uvolňovaného materiálu.

Překlad byl upraven základní jazykovou korekturou. Nyní dosahuje standardní kvality podle normy ČSN EN 15038. Text určený pro zveřejnění ale vyžaduje ještě další zkvalitnění – viz dále.

C) Bude provedena základní jazyková korektura a také stylistická korektura

Zákazník sdělil, že překlad chce použít ke zveřejnění (na českém webu). Potom bude text vypadat takto:

Petal Cleanse/C pro kočky a Petal Cleanse/D pro psy jsou čiré, bezbarvé tekutiny složené z citlivě vyvážených čisticích a zvlhčujících látek, které jemně odstraňují lupy, sliny a moč ze srsti a zapouzdřují sloučeniny způsobující alergii, známé jako Fel d1 a Can f1, stejně jako jiné mikroskopické alergeny. Zvlhčující látky udržují srst a kůži, čímž dále snižují množství uvolňovaného materiálu.

Překlad byl stylisticky upraven pro českého čtenáře. Ochranná známka TM (trade-mark) byla odstraněna. Je používána v jiných státech, takže její použití v češtině by mohlo být nepřesné (označení pomocí TM nemusí znamenat, že takto označená značka je chráněna v ČR, takže „TM“ nelze jednoduše nahradit českým „®“). Další úpravy zdokonalily text po stylistické stránce.

Dokument je nyní možno zveřejnit.

Poznámka: Pokud by se text graficky upravoval nebo měnil jeho formát, bylo by potom ještě nutno provést předtiskovou korekturu – viz výše bod „4. Předtisková korektura“.

Z uvedených příkladů je zřejmé, že se mnohdy jedná o velmi jemné detaily nebo velmi malé chybičky, které většina čtenářů nemusí postřehnout, nicméně oko odborníka tyto jemnůstky vidí a dokáže posoudit.

Každý objednavatel překladu by tedy měl překladatelské agentuře sdělit, k jakému účelu hodlá přeložený text použít a měl by se domluvit na provedení odpovídajících korektur.

Asi není potřeba připomínat, že každý text, který firma zveřejní ve svých materiálech (tištěných či elektronických), je tak trochu její vizitkou. Amatérsky zpracované texty prošpikované gramatickými chybami a překlepy nikomu dobré jméno neudělají.

Naše webové stránky průběžně vylepšujeme tak, aby pro vás byly maximálně přehledné, s čímž nám pomáhají i soubory cookies. Využíváním našich stránek souhlasíte s tím, že cookies takto používáme.

VÍCE INFORMACÍ