Korektury – základní předpoklad kvality překladu

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

18. 11. 2011

Aktualizováno 13. ledna 2020

Každý text, který je určený ke zveřejnění, musí být pro cílového čtenáře patřičně upravený. Jak po stránce jazykové, odborné, tak i stylistické. Je jedno, zda se jedná o zdrojový text, anebo jeho překlad do cizího jazyka.

Finální verze textu musí být čtivá a nesmějí v ní být žádné chyby. U odborných textů je nezbytné dodržet speciální terminologii.

Toho se dá dosáhnout jedině tím, že jak autor, tak překladatel, revizní pracovník, lektor, předtiskový korektor i projektoví manažeři v agentuře odvedou kvalitní práci.

Všichni musejí být profesionálové.

Autor (tvůrce zdrojového textu) musí umět dobře psát. Text musí být vždy přehledný, čtivý, výstižný a srozumitelný. Věty a odstavce by měly být přiměřeně krátké a stylistika přizpůsobená cílovému čtenáři. Pokud je text (nebo jeho překlad) určený k publikování, musí být zkontrolován a upraven, jak je uvedeno dále.

Překladatel musí umět překládat, musí dokonale ovládat zdrojový i cílový jazyk a ideálně být rodilý mluvčí. Zároveň musí mít odpovídající vzdělání, překladatelskou praxi a být odborník na daný obor. Kompetence překladatele jsou definovány ve změně A1 normy ISO 17100 z roku 2018 (kde je definováno, jaké musí být jeho vzdělání a praxe). To musejí dodržovat překladatelské agentury s certifikací podle této normy.

Revizní pracovník (dříve korektor, který dělal tzv. základní korekturu) musí mít stejné kompetence jako překladatel, protože provádí dvoujazyčnou kontrolu textu (zdrojový i cílový text). Podle normy ISO 17100 tedy provádí „revizi“ nikoliv korekturu. Tato profese je v angličtině nazývána jako „reviser“, česky „revizní pracovník“.

Další úprava textu se podle normy ISO 17100 nazývá „lektorské posouzení“ a pracovník je nazýván jako lektor (reviewer). Provádí jednojazyčné posouzení překladu (tedy cílového textu) s ohledem na jeho vhodnost pro dohodnutý účel. Dříve se tato korektura v češtině nazývala „stylistická“ a „odborná“ (což je dle mého názoru přesnější a výstižnější). Navíc slovo „lektor“ se stále používá spíše pro učitele cizího jazyka.

Ten, kdo dělá (po staru) stylistickou korekturu, musí ovládat všechna stylistická pravidla a mít na to jazykový cit. Bude-li dělat odbornou korekturu, musí být specialista na terminologii daného oboru. Dle normy ISO 17100 nemusí lektor/reviewer mít kompetence překladatele ani revizního pracovníka.

Tvorba zdrojových textů obvykle probíhá u našich zákazníků a příliš ji neovlivníme.

Za dodání kvalitního zdrojového textu je tedy zodpovědný zákazník. Další činnosti jsou v kompetenci překladatelské agentury (pokud si zákazník nepřeje jiný postup).

V mnoha případech je tedy vhodné podrobit níže uvedeným úpravám i zdrojové texty určené k překladu.

korektura1

Zopakujme si, co se při jednotlivých úpravách provádí:

1. KOREKTURA ZÁKLADNÍ (nyní „revize“)

Při této úpravě se kontroluje celková kvalita textu, gramatika, srozumitelnost, úplnost, dodržení grafické úpravy a odstraňují se případné drobné chyby nebo překlepy. K tomu nejsou potřeba žádné speciální instrukce od objednavatele překladu (podle normy ISO 17100 je tato úprava základní součástí služby od dodavatele řídícího se touto normou).

Text je po této korektuře určen k běžnému použití. Kvalita textu je vyšší než u překladu bez základní korektury/revize, ale stále se nehodí k publikování.

2. KOREKTURA ODBORNÁ (nyní „lektorské posouzení“)

Odborník na danou problematiku kontroluje správnost použití speciálních výrazů pro daný obor. Je důležité, aby od objednavatele překladu dostal odsouhlasenou terminologii nebo referenční materiály. Pokud je nemá, použije podle svého uvážení a svých zkušeností termíny, které jsou v daném oboru všeobecně používané.

Po kontrole speciální terminologie je text připraven pro běžné pracovní použití s vyššími nároky na odbornou kvalitu. Stále však není vhodný k publikování.

3. KOREKTURA STYLISTICKÁ (nyní „lektorské posouzení“)

Korektor stylisticky (slohově) upravuje text pro zamýšlený účel publikace. I zde je důležité, aby dostal instrukce od objednavatele překladu. Přizpůsobuje a sjednocuje styl vyjadřování např. pro čtenáře v určité zemi či regionu nebo pro odborníky daného oboru.

Stylistická korektura upravuje volbu slov, jejich pořadí a vzájemnou závislost ve větě. Tím zásadně vylepšuje srozumitelnost a čtivost textu pro daný účel a daného čtenáře. Také se kontroluje používání zkratek nebo cizích slov.

Na těchto detailech je nutno se dohodnout s objednavatelem překladu a cílovému čtenáři je upravit tak, aby text odpovídal jeho předpokládaným znalostem a požadavkům. Styl by také měl zapadat do celkového pojetí publikace (tištěné či elektronické), jíž má být součástí. Pokud se má text stylisticky upravit bez ohledu na zdrojový text (může se tedy odchýlit od originálu), musí být tento pokyn jasně sdělen objednavatelem překladu.

Po výše uvedených úpravách je zdrojový text nebo překlad připraven pro DTP zpracování (úprava do formátu pro internet nebo tisk).

Po této grafické přípravě k tisku musí následovat ještě předtisková korektura.

4. KOREKTURA PŘEDTISKOVÁ (nyní dle normy korektura/proofreading)

Takto se nazývá závěrečná korektura před vytištěním nebo publikováním na webu. Korektor při této úpravě odstraňuje typografické chyby, které vznikají při technické přípravě k tisku, např. špatně vložené obrázky, zalomení textu, špatné rozdělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky nebo diakritická znaménka.

Teprve po všech těchto úpravách je zdrojový text (nebo překlad) připraven k publikování.

Pro publikování textu nebo jeho překladu (chceme-li nejvyšší kvalitu) je tedy nanejvýš nutné zajistit všechny uvedené úpravy textu.

Zdůrazňuji, že nejprve musí být upraven zdrojový text. Protože má-li někdo překládat nesrozumitelný a nepřehledný text, který obsahuje chyby, těžko bude schopen z něj udělat naprosto srozumitelný, přehledný a bezchybný překlad.

Jak konkrétně mohou jednotlivé opravy (úpravy) vypadat ve skutečném textu, je uvedeno dále.

Uvádíme tři varianty zpracování krátkého textu, který byl přeložen z angličtiny do češtiny. Zdrojový text v angličtině byl ve standardní kvalitě a nebylo nutné jej upravovat.

Takto bude vypadat překlad do češtiny, když:

A) Nebudou provedeny žádné úpravy. Když zákazník agentuře sdělí, že objednává pracovní překlad, který není určený ke zveřejnění a že si případné úpravy textu zajistí sám.

Pasáže označené zelenou barvou (drobné chyby a nepřesnosti) je možné opravit nebo upravit následovně. Není-li objednána žádná revize, lektorské posouzení ani předtisková korektura, mohou se chyby podobného typu v překladu objevit.

Petal Cleanse™/C pro kočky a Petal Cleanse™/D pro psy, jsou čisté, bezbarvé tekutiny složené z citlivě vyvážených Cleanse™rů a zvlhčovadel, které jemně odstraňují lupy, sliny a moc z kožichu, a zapouzdřují složky způsobující alergii, známé jako Fel d1 a Can f1, stejně jako jiné mikroskopické alergeny. Zvlhčovače upravují kožich a kůži, čímž dále snižují množství materiálu línáním.

Je vidět, že překlad je pro daný účel vyhovující. Nebyla provedena žádná úprava textu, pouze překlad. Tento text není v žádném případě vhodný ke zveřejnění.

Z překladatelského hlediska má text viditelné rezervy a také obsahuje jeden překlep a jednu čárku navíc.

B) Bude provedena základní jazyková korektura (revize)

Vhodné pro překlady ve standardní kvalitě se základní jazykovou korekturou (tedy revizí), které se nebudou zveřejňovat. Toto je také standardní kvalita podle normy ISO 17100.

Části zvýrazněné v předchozí ukázce jsou opraveny, gramatické chyby a drobné překladatelské nepřesnosti zde již nejsou. Všimněte si ale dalších zvýrazněných pasáží – ty mohou být vylepšeny až při stylistické/odborné korektuře (dle normy 17100 - při lektorském posouzení).

Petal Cleanse™/C pro kočky a Petal Cleanse™/D pro psy jsou čiré, bezbarvé tekutiny složené z citlivě vyvážených Cleanse™rů a zvlhčovadel, které jemně odstraňují lupy, sliny a moč ze srsti a zapouzdřují sloučeniny způsobující alergii, známé jako Fel d1 a Can f1, stejně jako jiné mikroskopické alergeny. Zvlhčovače upravují srst a kůži, čímž dále snižují množství uvolňovaného materiálu.

Výše uvedený text byl upraven základní jazykovou korekturou (revizí). Nyní dosahuje standardní kvality podle normy ISO 17100. Text určený pro zveřejnění ale vyžaduje ještě další zkvalitnění – viz dále.

C) Bude provedena stylistická/odborná korektura (dle normy 17100 – lektorské posouzení)

Jestliže tedy zákazník sdělí, že překlad chce použít ke zveřejnění (na českém webu). Potom bude text vypadat takto:

Petal Cleanse/C pro kočky a Petal Cleanse/D pro psy jsou čiré, bezbarvé tekutiny složené z citlivě vyvážených čisticích a zvlhčujících látek, které jemně odstraňují lupy, sliny a moč ze srsti a zapouzdřují sloučeniny způsobující alergii, známé jako Fel d1 a Can f1, stejně jako jiné mikroskopické alergeny. Zvlhčující látky udržují srst a kůži, čímž dále snižují množství uvolňovaného materiálu.

Překlad byl tedy stylisticky/odborně upraven pro českého čtenáře. Ochranná známka TM (trademark) byla odstraněna. Je používána v jiných státech, takže její použití v češtině by mohlo být nepřesné (označení pomocí TM nemusí znamenat, že takto označená značka je chráněna v ČR, takže „TM“ nelze jednoduše nahradit českým „®“). Další úpravy zdokonalily text po stylistické stránce.

Dokument je nyní možné zveřejnit.

Poznámka: Pokud by se text graficky upravoval nebo měnil jeho formát, bylo by potom ještě nutno provést předtiskovou korekturu – viz výše bod „4. Předtisková korektura“ (proofreading).

Z uvedených příkladů je zřejmé, že se mnohdy jedná o velmi jemné detaily nebo velmi malé chybičky, které většina čtenářů nemusí postřehnout, nicméně oko odborníka tyto jemnůstky vidí a dokáže posoudit.

Každý objednavatel překladu by tedy měl překladatelské agentuře sdělit, k jakému účelu hodlá přeložený text použít, a měl by se domluvit na provedení odpovídajících úprav.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu