Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

  1. Tyto Obchodní podmínky, dále jen „OP“, byly vydány v souladu s § 1751 Občanského zákoníku, dále také NOZ (zákon č. 89/2012 Sb), a upravují vztahy mezi Agenturou ZELENKA (ZELENKA Czech Republic s.r.o, jednatelé Ing. Zbyněk Zelenka a Bc. Iva Vedrová – se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, Česká republika), dále jen „zhotovitel“ a fyzickými osobami (spotřebitel) nebo právnickými osobami objednávajícími překlady, korektury, tlumočení nebo jiné doplňkové služby, dále jen „objednavatel“. Tyto OP jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. (www.zelenka.cz).
  2. Předmětem plnění je provádění služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tzn. především s překladatelskou a tlumočnickou činností nebo doplňkovými službami (dále také „služby“).
  3. OP tvoří nedílnou součást smlouvy nebo smluvního vztahu (není-li smlouva podepsána) mezi objednavatelem a zhotovitelem a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné.
  4. Smlouva o zajištění překladatelských prací (rámcová nebo smlouva na konkrétní překlad, korekturu, lokalizaci či tlumočení) může být písemná. Odchylná ujednání v písemné smlouvě mají přednost před zněním v těchto OP.
  5. Smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy, a to na základě písemné objednávky (obvykle elektronickou formou), která byla zaslána nebo jiným způsobem předána zhotoviteli a ten ji písemně potvrdil. Taková objednávka je pro obě smluvní strany závazná.
  6. Za písemnou objednávku, dále jen „objednávka“, se považuje taková objednávka, která obsahuje dále uvedené náležitosti (viz bod 1.7.), a která byla doručena na adresu zhotovitele nebo zaslána zhotoviteli elektronickou poštou.
  7. Objednávka obsahuje následující údaje (pokud nebyly sděleny zhotoviteli jinak):
   • přesnou korespondenční adresu objednavatele a také fakturační adresu, pokud se liší od korespondenční, včetně IČ a DIČ,
   • kontakt na objednávající osobu,
   • specifikaci služby (překladu, korektury nebo tlumočení) včetně vzájemně odsouhlasené ceny (pokud nebyla cena dohodnuta, bude vyúčtována a objednavatelem uhrazena cena obvyklá),
   • vzájemně odsouhlasený termín dodání nebo provedení služby,
   • účel, ke kterému bude požadovaný překlad použit (především u textů určených k veřejné prezentaci nebo publikaci) nebo druh tlumočení,
   • další požadavky na úpravu textu (jaké korektury jsou požadovány),
   • požadavky na grafickou úpravu textu nebo formát dokumentu,
   • kontakt na osobu, se kterou je možno konzultovat odbornou terminologii a zkratky,
   • razítko a podpis (v případě objednávky e-mailem toto není obvykle požadováno), zhotovitel je však oprávněn si vytištěnou objednávku s razítkem a podpisem objednavatele dodatečně vyžádat, přičemž tento dodatečný požadavek nemá vliv na platnost již potvrzené elektronické objednávky.
   Potvrzení platné cenové nabídky, které doručí objednavatel písemně (obvykle elektronickou formou) zhotoviteli, je považováno rovněž za závaznou písemnou objednávku, na jejímž základě vznikne v okamžiku potvrzení ze strany zhotovitele smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem. Obsahuje-li odpověď na cenovou nabídku dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky nabídky, jedná se o přijetí nabídky (pokud zhotovitel takové přijetí bez zbytečného odkladu neodmítne). Zhotovitel může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v nabídce nebo obdobným způsobem.
  8. Zhotovitel i objednavatel považují veškeré informace a dokumenty poskytnuté druhou stranou za důvěrné a zavazují se, že je neposkytnou žádné neoprávněné osobě. Za osobu oprávněnou se u zhotovitele považují kromě interních zaměstnanců také překladatelé, korektoři, grafici, tlumočníci nebo jiní externí pracovníci, kteří mají se zhotovitelem uzavřenou Dohodu o mlčenlivosti, ochraně utajovaných informací a zákazu jejich zneužití. Pokud některá ze smluvních stran důvěrné sdělení prozradí či zneužije, je povinna druhé smluvní straně vydat to, oč se tímto jednáním obohatila. Vedle toho bude mít poškozená strana při splnění obecných podmínek i nárok na náhradu újmy, která jí v důsledku zneužití důvěrných informací vznikla.
  9. Objednavatel má právo na zpracování nezávazné a bezplatné cenové nabídky a časového harmonogramu na základě poptávky zaslané zhotoviteli.
  10. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.
 2. Překlady

  1. Vymezení pojmů
   • Překlad – soubor procesů pro převod zdrojového jazykového obsahu do cílového jazykového obsahu v psané podobě.
   • Tlumočení – převádění mluvené nebo znakové informace z jednoho jazyka do jiného jazyka mluvenou nebo znakovou formou.
   • Zdrojový jazyk – jazyk zdrojového jazykového obsahu.
   • Zdrojový text – obsah v psané podobě, který se má překládat.
   • Zdrojové slovo – slovo jazykového obsahu, které se má překládat.
   • Cílový jazyk – jazyk, do něhož se překládá zdrojový jazykový obsah.
   • Cílový text – obsah v psané podobě, který je přeložený do cílového jazyka.
   • Cílové slovo – slovo jazykového obsahu, které je přeloženo do cílového jazyka.
   • Soudně ověřený překlad (nebo také ověřený, úřední, soudní nebo se soudní doložkou) - překlad, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., O znalcích a tlumočnících, překladatelem (v jazyce zákona „tlumočníkem“) jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Objednavatel musí předložit originál nebo ověřenou fotokopii překládané listiny. Ověřování fotokopií provádí notáři a městské úřady.
   • Apostila - doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Jedná se o tzv. vyšší ověření listiny - legalizaci (ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) za účelem jejího použití v cizině. Jedná-li se o ověření (apostilizaci) soudně ověřeného překladu, ověřuje se registrace soudního překladatele.
   • Superlegalizace - vyšší ověření ověřeného (legalizovaného) dokumentu ve státě, kde má být dokument použit. Není nutná pro smluvní státy Haagské úmluvy ani státy, se kterými má ČR bilaterální smlouvu. V tom případě je apostila konečným ověřením.
   • Kontrola vlastního překladu – Celková vlastní revize cílového obsahu provedená překladatelem a provedení veškerých nezbytných oprav. Dle normy ISO 17100 nazvána jako „Kontrola“/„Check“.
   • Revize (korektura druhým překladatelem), dříve základní jazyková korektura. Dvojjazyčné přezkoumání cílového jazykového obsahu v porovnání se zdrojovým jazykovým obsahem z hlediska jeho vhodnosti pro dohodnutý účel. Kontroluje se celková kvalita překladu, gramatická správnost, úplnost a grafická úprava. Provádí ji druhý překladatel, který musí mít stejné kompetence a kvalifikaci jako překladatel. Pokud tato revize není objednána, není překlad v souladu s normou ISO 17100.
   • Odborná korektura cílového textu - Jednojazyčné přezkoumání cílového jazykového obsahu z hlediska vhodnosti pro dohodnutý účel. Kontroluje se zejména použití speciálních výrazů pro daný obor a jednotnost použitých výrazů za použití dodaného nebo vytvořeného terminologického slovníku, referenčních textů nebo jiným způsobem. Dle normy ISO 17100 je nazvána jako „lektorské posouzení“/„review“ (monolingual editing).
   • Stylistická korektura cílového textu - Jednojazyčné přezkoumání cílového jazykového obsahu z hlediska vhodnosti pro dohodnutý účel. Upravuje se stylistika (např. pořadí slov ve větách nebo celých vět, srozumitelnost a čtivost pro daný účel použití, pro cílovou zemi a cílového čtenáře). Dle normy ISO 17100 je nazvána jako „lektorské posouzení“/„review“ (monolingual editing). Odborná a stylistická korektura cílového textu (viz výše) se může provádět při jedné operaci (norma ISO 17100 „lektorské posouzení“/„review“).
   • Kontrola před zveřejněním - Zkoumá se zrevidovaný cílový jazykový obsah a provádí se opravy před zveřejněním/tiskem. Posuzuje se vhodnost cílového jazykové obsahu pro dohodnutý účel a doménu a respektování konvencí textového typu. Odstraňují se také typografické chyby (po zpracování v DTP studiu, po převodu do HTML formátu apod.), např. špatné rozdělení slov na konci řádků, posunutí obrázků nebo textů, úplnost textů, diakritická znaménka. Dle normy ISO 17100 se jedná o „provedení korektury“/„proofreading“.
   • Konečné ověření projektovým manažerem - Jedná se o proces, při kterém je prováděno konečné ověření projektu podle specifikací (před předáním zákazníkovi). Kontroluje se například, zda byly s ohledem na daný účel použití textu objednány objednavatelem příslušné korektury, zda byly tyto korektury provedeny a připomínky zapracovány. Provádí se celková kontrola úplnosti textu a grafiky a namátková kontrola kvality překladu apod.
   • Grafická úprava - grafické upravení textů, grafů a obrázků do požadované podoby v příslušném grafickém editoru.
   • Počítačem podporovaný překlad/CAT - Část pracovního postupu překladu, při němž se používají různé softwarové aplikace na podporu překladu pořízeného člověkem. Nejedná se o strojový překlad.
   • MT / Machine translation / Strojový překlad – plně automatizovaný překlad textu z jednoho jazyka do druhého.
   • Automatický překladač / Strojový překladač –⁠ program, který pomocí MT enginu provede automatizovaný překlad.
   • MT engine –⁠ hlavní součást strojového překladače, která pomocí definovaných algoritmů analyzuje zdrojový text a poté ho generuje do cílového jazyka. Je obvykle vytrénovaná na určitou jazykovou kombinaci a obor.
   • MT post-editing / MTPE / Post-editace –⁠ editace výstupu strojového překladu překladatelem.
   • MT výstup –⁠ strojový překlad v cílovém jazyce bez jakékoli úpravy.
   • NMT / Neuronový strojový překlad – námi aktuálně používaná verze MT. Využívá umělou neuronovou síť, snaží se napodobit lidský mozek – pochopit hlubší význam a kontext. Na základě těchto atributů generuje plynulý a přirozený cílový text.
   • Kategorie kvality překladu - PREMIUM, STANDARD, BASIC - Agentura ZELENKA nabízí zákazníkům následující kategorie kvality, které je možno zvolit
    podle účelu použití překladu:
   • PREMIUM - Překlady jsou upraveny všemi korekturami potřebnými pro účel "veřejná prezentace nebo tisk". Jedná se obvykle o marketingové a obchodní texty. Provádí se stylistická/ odborná korektura i kontrola před zveřejněním.
   • STANDARD - Překlady jsou upraveny revizí (korektura druhým překladatelem) s důrazem na správnost odborné terminologie. Jedná se obvykle o smlouvy, technickou dokumentaci či návody. Texty jsou určeny „pro interní účely“.
   • BASIC - Nejrychlejší a nejlevnější provedení překladů, které jsou určeny "pro interní (informativní) účely nebo další zpracování". Text může být hůře čtivý a může obsahovat drobné nedokonalosti. Tato služba nezahrnuje revizi.
   • Drobná chyba - Nepřesnost, která jen nepatrně posune význam. Drobná chyba, která nikoho neuvede v omyl, ale bude možné si jí všimnout. Drobná chyba ve formátování (např. záměna tučného písma a kurzivy). Nevhodný styl, který neovlivní význam. Drobná gramatická nebo syntaktická chyba, která jen nepatrně poruší pravidla. Drobný překlep, který neovlivní význam.
   • Závažná chyba - Chyba, kterou může být uživatel textu zmaten nebo uveden v omyl. Např. změna významu, nepřesnost, jazykové pochybení nebo hrubé opominutí. Chyba ve viditelných částech dokumentu nebo v softwaru (záhlaví, nadpis, název kapitoly, nápověda). Nezapracovaná závažná připomínka. Významná gramatická nebo syntaktická chyba.
   • Hrubá chyba - Je zcela zřejmá a mimořádná, má velký význam pro celý text. Např. na titulní straně nebo v obsahu. Chyba, která způsobí spadnutí aplikace nebo ovlivní funkčnost softwaru. Fatální chyba, která může mít právní, bezpečnostní, zdravotní nebo finanční důsledky. Chyba, která způsobí urážku nebo působí urážlivě. Musí být jednoznačně určeno, které chyby se řadí mezi hrubé chyby.
   • Jedna normovaná strana (1 NS) - 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně jedné mezery za každým slovem.
   • Jedna běžná strana formátu A4 - obsahuje různý počet normovaných stran podle typu a velikosti písma. Může obsahovat např. jen 0,5 NS, ale při použití malých fontů také 6 NS i více.
   • Běžný časový limit vyhotovení překladu - 1500 zdrojových slov přeložených v jeden pracovní den jedním překladatelem (běžný rozsah), přičemž den převzetí podkladů zhotovitelem se do součtu pracovních dnů nepočítá. Časový limit pro vyhotovení větších projektů v kratším termínu závisí na počtu překladatelů, které může zhotovitel pro daný projekt současně použít.
   • Pracovní doba pro příjem objednávek je od 8 hodin do 17 hodin středoevropského času (UTC + 1 hodina) v pracovní dny, tj. pondělí až pátek, není-li individuálně dohodnuto jinak.
  2. Obecná ustanovení
   1. Zhotovitel účtuje objednavateli základní sazbu a stanovuje běžný časový limit v případě, že výchozím (zdrojovým) textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu, bez zvláštních grafických úprav, v běžném rozsahu. Jedná-li se o graficky náročnější text a formát (např. PDF) nebo se jedná o větší rozsah (více než 1500 zdrojových slov na jeden pracovní den a jednoho překladatele), je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo účtování příplatku. Pokud má zhotovitel k dispozici zdrojový text od objednavatele před započetím práce, je na zvýšenou náročnost povinen upozornit objednavatele a dohodnout příslušné podmínky (prodloužený termín, cenu grafických úprav apod.). Pokud zhotovitel celý text k dispozici před započetím práce nemá a vyšší náročnost se projeví teprve v průběhu práce, je oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo příplatku v průběhu prováděné práce.
   2. Objednavatel bere na vědomí, že vlastnictví překladu na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za objednanou a provedenou práci.
   3. V případě, že se jedná o autorský překlad ve smyslu autorského zákona, tedy o autorské dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, platí pro smluvní strany rovněž ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.).
  3. Termín předání a převzetí provedené práce
   1. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí poptávky nebo objednávky bezprostředně po jejím obdržení v nejbližším možném termínu jeho pracovní doby. Pokud je poptávka nebo objednávka doručena na konci pracovní doby nebo po jejím konci, může zhotovitel zaslat toto potvrzení nejdříve v následujícím pracovním dni.
   2. Objednavatel je povinen práci, kterou objednal, převzít v dohodnutém termínu a způsobem uvedeným v objednávce nebo v písemné smlouvě, případně způsobem obvyklým. Za obvyklý způsob dodání se považuje odeslání elektronickou poštou.
   3. Objednavatel je povinen bezprostředně po obdržení provedené práce potvrdit její přijetí zhotoviteli.
   4. Pokud objednavatel nepotvrdí přijetí provedené práce a neurguje její dodání do 24 hodin, má zhotovitel za to, že objednavatel provedenou práci řádně a včas obdržel.
   5. Pokud zhotovitel obdrží oprávněnou urgenci provedené práce, je povinen práci odeslat bezprostředně po obdržení této urgence.
   6. Jestliže objednavatel urguje dodání zhotovitelem provedené práce a zhotovitel prokáže, že tato byla odeslána v dohodnutém termínu a dohodnutým (nebo obvyklým - viz bod 2.3.2) způsobem, nejedná se o opožděné dodání.
   7. Pokud objednavatel odmítne převzít řádně provedenou práci bez závažného důvodu, který byl uznán oběma stranami, považuje se provedená práce za předanou. Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu, kterou je objednavatel povinen uhradit.
  4. Práva a povinnosti
   1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému hodlá provedený překlad použít. Jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledného překladu (v tiskové podobě nebo na webu) nebo jeho právní použití (např. použití smlouvy k právnímu úkonu) či jiné užití, které vyžaduje provedení příslušných korektur, a také užití ve smyslu autorského zákona.
   2. Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu a nikoliv k publikaci, a později nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s účelem užití překladu. Pokud chce objednavatel překlad použít k publikaci nebo jinému než obecnému účelu (viz bod 2.4.1), musí být v objednávce uvedeno objednání příslušných korektur. Viz „korektury“ bod 2.1. - Vymezení pojmů.
   3. Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout zhotoviteli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem objednavatele. Nebude-li tomu tak, zhotovitel použije obecně užívanou terminologii u podobného typu textů a nelze brát zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.
   4. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli, zda požaduje grafickou úpravu dokumentu a specifikovat jakou. Totéž platí i pro formát cílového dokumentu, pokud má být odlišný od zdrojového.
   5. Pokud nebude zhotoviteli požadavek na grafickou úpravu nebo formát cílového dokumentu sdělen, nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s takovou úpravou dokumentu.
   6. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat zhotovitele o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.
   7. Objednavatel bere na vědomí, že při objednání více jazykových kombinací v rámci jedné objednávky se bude v případě reklamace posuzovat kvalita každé jednotlivé jazykové kombinace samostatně. Případná reklamace tedy nemůže být uplatněna na celou objednávku, ale pouze na tu jazykovou kombinaci, ve které se případně vyskytly chyby.
  5. Reklamace překladu
   1. Překlad má vady, pokud nebyl proveden v souladu s objednávkou (např. rozsah nebo požadovaná grafická úprava) nebo v odpovídající kvalitě.
   2. V ostatních případech se má za to, že byl překlad řádně proveden.
   3. Na překlad je zhotovitelem poskytnuta neomezená záruka za jakost, čímž se rozumí, že objednavatel je oprávněn uplatnit nároky z vad provedeného překladu v neomezené časové lhůtě po převzetí překladu, avšak vždy v přiměřené době poté, kdy objednavatel vady zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Ustanovení §2618 Občanského zákoníku se nepoužije. Reklamaci je možno uplatnit osobně, faxem, elektronickou nebo klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně také návrh na řešení reklamace. Toto ustanovení nebude objednavatel moci uplatnit u těch překladů, kdy zhotovitel na základě smlouvy či jiné písemné dohody s objednavatelem nebude moci uchovávat zdrojové a cílové texty a nebude je mít z tohoto důvodu k dispozici v době případné reklamace.
   4. Pokud zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou, zajistí neprodleně na vlastní náklady příslušné opravy nebo korektury.
   5. Pokud zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou a objednavatel provedení korektur od zhotovitele neakceptuje, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.
   6. Pokud má objednavatel pochybnosti o kvalitě překladu a nechá provést posouzení kvality, korektury nebo nový překlad třetí stranou bez vědomí a souhlasu zhotovitele, nevzniká zhotoviteli povinnost tyto práce uhradit.
   7. Pokud mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele zvoleného dohodou obou stran. Jedná se zpravidla o nezávislého překladatele ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, nebo rodilého mluvčího, na němž se obě strany dohodnou. S odhadem ceny za provedení znaleckého posudku musí být obeznámeny obě strany před jeho provedením.
   8. Nezávislý překladatel musí posuzovat kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem (nikoliv jen cílový text samostatně). Objednavatel i zhotovitel jsou oprávněni předat nezávislému překladateli všechny relevantní informace vztahující se k reklamaci.
   9. Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku podle bodu 2.5.7 jsou povinni uhradit objednavatel i zhotovitel nezávislému překladateli ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
   10. Výše slevy bude v takovém případě stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.
   11. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny překladu.
   12. Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku objednavatel.
   13. Nepodaří-li se spor vyřešit pomocí znaleckého posudku nezávislého překladatele (viz 2.5.7 a dále), může objednavatel podat návrh na mimosoudní řešení určenému subjektu pro mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
    Česká obchodní inspekce
    Ústřední inspektorát - oddělení ADR
    Štěpánská 15
    120 00 Praha 2
    Email: adr@coi.cz
    Web: adr.coi.cz
   14. Nepodaří-li se vyřešit spor mimosoudní cestou ani pomocí České obchodní inspekce, jsou k případným sporům příslušné obecné soudy České republiky.
   15. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.
 3. Tlumočení

  1. Obecná ustanovení
   1. Zhotovitel se zavazuje zajistit tlumočení dle potvrzené objednávky (v určených jazycích, v dohodnuté době a na dohodnutém místě).
   2. Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli výslednou cenu za tlumočení.
   3. Zhotovitel zajišťuje tlumočení prostřednictvím tlumočníka.
   4. Objednavatel je povinen bezprostředně po realizaci tlumočení potvrdit zhotoviteli, zda proběhlo řádně a včas. Neučiní-li tak, má zhotovitel za to, že tlumočení proběhlo řádně a včas.
   5. Pokud bez závažného důvodu (uznaného objednavatelem i zhotovitelem) objednavatel zruší řádně objednané tlumočení, je povinen uhradit storno poplatky ve výši podle bodu 6.4 těchto OP.
  2. Práva a povinnosti
   1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel tlumočení a použití záznamu, bude-li pořízen.
   2. Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, nelze brát zřetel na pozdější reklamaci z důvodů s tím souvisejících.
   3. Objednavatel je povinen dodat zhotoviteli program tlumočení a texty s ním související pro přípravu tlumočníka nejpozději 5 dní předem. Pokud tak neučiní, nemůže být brán zřetel na reklamaci terminologie, kterou použije tlumočník.
   4. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.
   5. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.
   6. Zhotovitel i tlumočník budou považovat všechny neveřejné informace a materiály spojené s tlumočením za důvěrné.
   7. Objednavatel není oprávněn požadovat po tlumočníkovi jiné práce nad rámec tlumočení, např. písemný zápis z jednání, písemný překlad, průvodcovské a organizační služby. Tyto práce by musely být předem řádně objednány a potvrzeny zhotovitelem.
   8. Objednavatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zajištění (kabiny, sluchátka, mikrofony apod.), bezvadnou slyšitelnost a dostatek prostoru k práci, pokud není technické zajištění objednáno spolu s tlumočením u zhotovitele. Je také povinen předat včas tlumočníkovi všechny psané texty, které čtou přednášející.
   9. Tlumočník vyslaný zhotovitelem je povinen být náležitě upraven a oblečen podle druhu tlumočení.
   10. Tlumočník pracuje dle běžných zvyklostí v profesi a svou práci vykonává podle nejlepšího vědomí a svědomí.
   11. Tlumočník je oprávněn odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí z fyzických, psychických nebo etických důvodů a v podmínkách nedůstojných pro výkon tlumočnické profese.
  3. Doprava, ubytování a stravování
   1. Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin. Všechny přestávky a přerušení se započítávají do pracovní doby.
   2. Za čas tlumočníka strávený na cestě nebo jinak promeškaný v souvislosti s tlumočením má zhotovitel právo vyúčtovat stejnou sazbu jako při vlastním tlumočení. Na výši této úhrady jsou smluvní strany povinny se dohodnout předem.
   3. Pokud objednavatel nezajistí dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa tlumočení, je povinen na tuto skutečnost zhotovitele s dostatečným předstihem upozornit.
   4. Objednavatel je povinen uhradit zhotoviteli cestovní náklady tlumočníka včetně kapesného v plné výši dle platných předpisů o cestovních náhradách. Pokud bude některé z těchto nákladů (na dopravu, stravu, ubytování) platit přímo objednavatel, jsou smluvní strany povinny se předem dohodnout na výši cestovních náhrad.
   5. Ubytování tlumočníka je objednavatel povinen zajistit v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. Pokud by nebylo možno zajistit takové ubytování, je objednavatel povinen včas informovat zhotovitele, který si musí vyžádat souhlas tlumočníka s náhradním ubytováním.
   6. Objednavatel je povinen v průběhu tlumočení zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny po čtyřech hodinách tlumočení.
   7. Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi stravování dle běžných zvyklostí a platných předpisů o náhradách za stravování.
  4. Reklamace tlumočení
   1. Tlumočení má vady, pokud nebylo provedeno v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě.
   2. Reklamaci je možno uplatnit osobně, faxem, elektronickou nebo klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně může být doložena video nebo audio záznamem.
   3. Jestliže zhotovitel uzná reklamaci za důvodnou, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.
   4. Pokud mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého tlumočníka zvoleného dohodou obou stran.
   5. Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.
   6. Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku jsou povinni uhradit objednavatel i zhotovitel nezávislému tlumočníkovi ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
   7. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného tlumočení odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny tohoto tlumočení.
   8. Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na zhotovení posudku objednavatel.
   9. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedeného tlumočení u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu ihned po tlumočení, nejpozději však do 5 dnů.
   10. Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednavatelem opožděně, zanikají.
   11. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.
 4. Ceny

  1. Ceny všech služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a zhotovitelem písemně. Jsou definovány buď ve smlouvě, nebo v cenové nabídce, kterou objednavatel písemně potvrzuje (viz bod 1 - Obecná ustanovení).
  2. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
  3. Sazby za překlady se stanovují s ohledem na druh překladu, jazykovou kombinaci, náročnost, textu, kvalitu zdrojového textu, rychlost provedení, požadovanou grafickou úpravu, formát souboru nebo jiné požadavky zákazníka.
  4. Sazby za tlumočení jsou ovlivněny především druhem tlumočení (simultánní, konsekutivní, simultánní kabinové) a jazykovou kombinací.
  5. Jednotkou účtovaného množství u překladů a korektur je jedno zdrojové slovo, případně jedna normostrana. U soudně ověřených překladů - viz dále bod 4.8.
  6. Pokud je zdrojový text ve formátu, který neumožňuje elektronicky zjistit počet zdrojových slov, nebo je v tištěné podobě, vypočítává se cena podle počtu přeložených slov. V tomto případě se pro účely nabídky provádí přibližný odhad počtu slov manuálně a účtuje se podle skutečného počtu slov v přeloženém textu (v cílovém jazyce).
  7. Minimální účtovaný počet slov je 300 zdrojových (nebo cílových) slov, není-li ve smlouvě nebo objednávce dohodnuto jinak.
  8. U soudně ověřovaných překladů se cena vypočítává podle počtu normostran hotového překladu. Zaokrouhlování se provádí na jednu celou normostranu přeloženého textu směrem nahoru.
  9. Zhotovitel má právo stanovit příplatek za práci o víkendech a svátcích, za překlad nebo přepis zvukového nebo video záznamu, za překlad špatně čitelné předlohy nebo za provedení expresního překladu (více než 1500 zdrojových slov za jeden pracovní den na jednoho překladatele).
  10. Objednavatel má právo žádat slevu při objednávání prací velkého rozsahu.
 5. Platební podmínky

  1. Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad vystavený zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li ústně nebo ve smlouvě dojednáno jinak.
  2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli daňový doklad v okamžiku předání hotové práce nebo po ukončení tlumočení.
  3. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.
  4. Pokud bylo dohodnuto, že zhotovitel vystaví objednavateli daňový doklad až po ukončení a předání hotové práce, ale toto ukončení práce je neúměrně prodlužováno vinou objednavatele (například prováděním grafických úprav, programováním nebo prováděním korektur objednavatelem déle než 1 měsíc), je zhotovitel oprávněn vystavit objednavateli fakturu na již provedené a odevzdané práce.
  5. Při prodlení s úhradou zaplatí objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
 6. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

  1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou na její straně takové překážky bránící splnění závazku, které nelze odstranit.
  2. Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně.
  3. Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy na překlad (či korekturu), je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část práce, případně i celou práci, pokud je již hotova.
  4. Pokud objednavatel odstoupí od objednávky na tlumočení 10 až 5 dní před zahájením akce, činí storno poplatek 20 % z dohodnuté ceny, 4 až 2 dny před začátkem akce 50 % a 1 den před zahájením nebo v den zahájení akce 100 % z dohodnuté ceny.
  5. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu vzniklou z nerealizování uzavřené smlouvy, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.
  6. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o záměru použít přeložený text do tisku nebo k jinému zveřejnění a objednat příslušné korektury. Jestliže tak neučiní, nemá nárok na náhradu škody způsobenou chybami, které mohly být příslušnou korekturou odstraněny.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. Objednavatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat překladatele nebo tlumočníka.
  2. Jestliže se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu objednavatele a překladatele nebo tlumočníka, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek prováděné práce.
  3. Objednavatel se zavazuje informovat zhotovitele o případném novém ujednání s překladatelem nebo tlumočníkem, bude-li s ním přímo jednat.
  4. V případě porušení povinností uvedených v bodě 7.1 až 7.3 je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení i v případě, že nebude zakázka řádně dokončena.
  5. Pro ustanovení, která nejsou definována v těchto OP nebo ve smlouvě mezi zhotovitelem a objednavatelem (přičemž ustanovení ve smlouvě mají vyšší platnost než ustanovení v těchto OP), platí platné právní předpisy.
   Ustanovení v těchto OP (nebo ve smlouvě), která jsou odchylná od NOZ, jsou v souladu s NOZ, pokud to NOZ výslovně nezakazuje a neporušují-li tato ujednání dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobností.
  6. Objednavatel bere na vědomí, jestliže je fyzickou osobou, případně zástupcem své vlastní firmy jako fyzická osoba - podnikatel (na právnické osoby se toto ustanovení nevztahuje), že je povinen vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů zhotovitelem v souladu s nařízením Evropského parlamentu (tzv. GDPR – viz dále v tomto bodě). Souhlas nebo nesouhlas může vyjádřit na adresu dpo@zelenka.cz. Souhlas nebo nesouhlas napište prosím takto: „Souhlasím/nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů zhotovitelem (ve smyslu ustanovení bodu 7.6 Obchodních podmínek zhotovitele uvedených na www.zelenka.cz a pravidel GDPR).“ Do předmětu zprávy prosím uveďte „zákazník - fyzická osoba – souhlas“ (nebo nesouhlas). V případě, že obdržíme souhlas, budou osobní údaje zpracovávány zhotovitelem jako správcem a zpracovatelem osobních údajů. Objednavatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Objednavatel má vůči zhotoviteli právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, požadovat vysvětlení, na odstranění závad a nesprávného stavu, právo na ochranu osobnosti (vše je možno vyřídit adrese dpo@zelenka.cz) a dále má právo obrátit se na český Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), případně na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB).

   Objednavatel, v případě vyjádření souhlasu dává zhotoviteli bezvýhradní souhlas k tomu, aby zhotovitel jako správce a zpracovatel osobních údajů, shromažďoval, zařazoval do své databáze, zpracovával a užíval osobní údaje objednavatele, které jsou uvedeny u objednavatele (fyzické osoby) v objednávce (nebo potvrzení poptávky), a to např. za účelem zjišťování spokojenosti, vyřizování reklamací, nabízení obchodu a služeb, průzkumu nabídky služeb a obchodní komunikace mezi zhotovitelem a objednavatelem. Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí straně. Souhlas dle tohoto odstavce dává objednavatel na dobu trvání obchodního vztahu se zhotovitelem s tím, že tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové adrese zhotovitele dpo@zelenka.cz.

   Zhotovitel se zavazuje pracovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které je platné od 25. 5. 2018, a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.

   Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici také zde.

  7. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 12. 2023.

  8. Zhotovitel si vyhrazuje právo znění těchto OP změnit. Změnu je povinen zveřejnit v den, od kterého nabydou nové OP platnosti a účinnosti, a to na webových stránkách společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. tak, aby bylo zřejmé, od kterého data jsou nové OP platné. Starší verze OP zhotovitel archivuje.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu